Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών

Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών

+306944338304 [email protected]
3 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών (CTP) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2000 με έδρα στη διασυνοριακή περιοχή της Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας και δράσεις στους τομείς της δόμησης κοινοτήτων, τουριστικής ανάπτυξης και ενδυνάμωση των νέων. Μετά από περίοδο αδράνειας ενεργοποιείται το 2021 με κύριους στόχους την αντιμετώπιση συνεπειών της κλιματικής κρίσης, την αποαστικοποίηση και την ανάπτυξη της υπαίθρου της Βόρειας Ελλάδας μέσω της ενεργού συμμετοχής των νέων και δράσεων σε περιοχές υπαίθρου της Βόρειας Ελλάδας αλλά και σε αστικά κέντρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων για τη σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου. Πολιτισμός Ο πολιτισμός αποτελεί τον πυρήνα των δράσεων του Πολιτιστικού Τριγώνου Πρεσπών. Αντιλαμβανόμενοι/-ες την επίδραση του πολιτισμού στο κοινωνικό κατασκεύασμα και στην ανθρώπινη υπόσταση στοχεύουμε στην ενίσχυση του πολιτισμικού κεφαλαίου, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου. Αναπτύσσοντας δράσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου – μουσικά και εικαστικά φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδεύσεις κ.α. – επενδύουμε στην ανάπτυξη ενός χώρου όπου τα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και αναπτύξουν ποικίλες εκφάνσεις των εαυτών τους και του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, ο πολιτισμός αποτελεί έναν οριζόντιο κατευθυντήριο άξονα σε όλες τις δράσεις του φορέα, επομένως οι πολιτιστικές δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σχετίζονται με την κλιματική κρίση και το πολυδιάστατο αντίκτυπο αυτής, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ενίσχυση του κινήματος της αποαστικοποίησης. Κλιματική κρίση Δημιουργία ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού χώρου για τα νέα άτομα με βάση τη μη τυπική εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση που στοχεύει σε μια διεπιστημονική προσέγγιση σχετικά με την κλιματική κρίση και τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της. Αναλυτικότερα, η οργάνωση φιλοδοξεί να εξετάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στο πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο, στις μεταναστευτικές ροές και στις συνθήκες εργασίας και να δημιουργήσει ολιστικές βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου, δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των νέων σε εγχειρήματα του τρίτου τομέα ή/και της κοινωνίας των πολιτών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ανάπτυξη υπαίθρου Λαμβάνοντας υπόψη τους ταχείς ρυθμούς αστικής ανάπτυξης και ερημοποίησης της υπαίθρου, η οργάνωση στοχεύει στη δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων και κτιριακών υποδομών στις αγροτικές περιοχές σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Σε μεγαλύτερο βάθος ενισχύοντας τα κινήματα της αποαστικοποίησης & του ψηφιακού νομαδισμού στοχεύουμε στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας που ταυτόχρονα αναδεικνύει τη θετική επίδραση της παραμονής σε αγροτικές περιοχές – κοντά στο φυσικό περιβάλλον – στην ψυχική και σωματική υγεία των νέων αλλά και στις περιοχές παρέμβασης. Μια άλλη πτυχή αυτού του στόχου είναι η δημιουργία των απαραίτητων ήπιων υποδομών για ένα βιώσιμο επίπεδο διαβίωσης που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των νέων, όσον αφορά τις πολιτιστικές, κοινωνικές και εργασιακές εναλλακτικές λύσεις. Ανάπτυξη κοινοτήτων Η οργάνωση στοχεύει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κοινοτήτων και της δημιουργίας βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για τα νέα άτομα στις αγροτικές περιοχές. Η εμπειρία του CTP στην τουριστική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε συνδυασμό με την εμπειρία στη διαδικασία οικοδόμησης κοινοτήτων μέσω πολιτιστικών και κοινωνικών προγραμμάτων ενισχύει την προσπάθεια για μια ολιστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, η οποία λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία διαπολιτισμικών και διαγενεακών κοινοτήτων που βασίζονται στην ένταξη και την αποδοχή.

Πληροφορίες

3
24 Αυγούστου 2022