Υπεύθυνος/η Γραφείου

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 2 έτη ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης στη θέση «Υπεύθυνου/ης Γραφείου» Η, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι (6) μηνών, δυνατότητα ανανέωσης και μετατροπής σε αορίστου χρόνου και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Γραφείου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης χρόνιων ασθενών «Μαζί».
 • Επικοινωνεί με τους συλλόγους-μέλη της Ένωσης με σκοπό την εύρυθμη συνεργασία των εταίρων.
 • Υποστηρίζει οργανωτικά τη λειτουργία των ομάδων εργασίας της Ένωσης (Ομάδα εσωτερικής λειτουργίας, ομάδας υλοποίησης έργων, ομάδα πολιτικών υγείας, ομάδα δημοσίων σχέσεων).
 • Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ένωσης και διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Συμμετέχει επικουρικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών του οργανισμού.
 • Συνιστά των οργανωτικό βραχίονα της συνεργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Διευθυντή.
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Οικονομικών για ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEΙ ειδικότητας σχετικής με τις επιστήμες υγείας, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον τριετής εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση και χρήση ελληνικών και αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, όπως και της ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: Microsoft, Word, Excel, Google Docs, PowerPoint
 • Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Έντονο ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης κρίσεων

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες υγείας, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία σε σύλλογο ασθενών
 • Δεξιότητες public speaking
 • Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων και εξοικείωση με τo περιβάλλον wordpress

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Διαδικασία Επιλογής: Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Υπεύθυνου/ης Γραφείου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανάμεσα σε υποψήφιους/ες τα βιογραφικά των οποίων θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και οι ίδιοι/ες θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων των άλλων υποψηφίων.

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή της δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τους οποίους θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία