Ψυχολόγος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·       Πτυχίο Ψυχολόγου

·       Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

·       Τέσσερα χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

·       Άριστη Γνώση Αγγλικών

·       Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

·      Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

– Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελούμενών και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης,
– Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό:
α) τη διαχείριση άγχους,
β) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,
γ) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και
δ) την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων,

– Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και φροντίδα των ωφελούμενων παιδιών,

– Συμβουλευτική και επιστημονική καθοδήγηση της ομάδας παιδικής προστασίας της δομής,

– Διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων,
– Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα,

– Συνοδείες των φιλοξενούμενων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες εκτός δομής,

– Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο,

– Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης για κάθε ωφελούμενο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα τον κωδικό θέσης 001 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα &  Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία