Κοινωνικός/η Λειτουργός

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού

Αθήνα – Ορισμένου Χρόνου

Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρινόμενοι στις συνθήκες  και στις πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας, επιτείνουν τις δράσεις τους με σκοπό την κάλυψη και την ενίσχυση ατόμων άνω των 60 ετών παρέχοντας τους εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική φροντίδα.

Η πρώτη βασική δράση του προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή φροντίδας υγείας και φαρμακευτικής κάλυψης σε ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα υγείας.  Μέσω του προγράμματος, τα άτομα άνω των 60 ετών που αναζητούν φροντίδα υγείας, δέχονται τις ιατρικές υπηρεσίες των Γιατρών του Κόσμου με σκοπό την πρόληψη, την παρακολούθηση της υγείας τους καθώς και της θεραπείας των ασθενειών που αντιμετωπίζουν.

Η 2η βασική δράση του προγράμματος περιλαμβάνει την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παρέχεται ψυχολογική βοήθεια, ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, παροχή εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών, διεξαγωγή συμβουλευτικών, ψυχό-εκπαιδευτικών ή θεραπευτικών ομάδων ενώ τέλος πραγματοποιείται διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας  και με υποστηρικτικές δομές της ευρύτερης κοινότητας.

Η ομάδα στόχου περιλαμβάνει: ηλικιωμένα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, ηλικιωμένα άτομα με χαμηλό ή και μηδενικό εισόδημα και κλινήρη ηλικιωμένα άτομα κατ’ οίκον.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Για την θέση του/της Κοινωνικού/-ής Λειτουργού

 

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες:

Διαχείριση Περίπτωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος
Λήψη κοινωνικού ιστορικού
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης
Διερεύνηση, εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
Συνεργασία και διασύνδεση με το υποστηρικτικό περιβάλλον κάθε ωφελούμενου όποτε είναι δυνατόν
Συνεργασία με δίκτυο φορέων κοινωνικής προστασίας για υλοποίηση παραπομπών σε κατάλληλες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.
Συμπλήρωση και διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, περιοδική αποτύπωση της εργασίας με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
Συνεργασία με υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής βοήθειας κ.α.
Συνεργασία και συντονισμός με την διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος για την επίτευξη των στόχων της δράσης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για την τρίτη ηλικία
Εθελοντισμός
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word, Excel, Access)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεων
Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τον πληθυσμό στόχο
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βιογραφικό
Τίτλος σπουδών
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για την τρίτη ηλικία (βεβαίωση προϋπηρεσίας)
Εθελοντισμός
Γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (πιστοποίηση ECDL σε ενότητες Word, Excel, Access)
Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού για το πρόγραμμα ‘60+ Υγιής Γήρανση»,  έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση:

https://cutt.ly/bmG7zGY

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία