Φύλακας

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 5 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται

 

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υπνωτήριο» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

Το υποέργο με τίτλο «Υπνωτήριο» αναφέρεται στη λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων ,για το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης. Ειδικότερα τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Οι επιλεχθέντες θα απασχοληθούν στη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τις 31/12/2021, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος έως τη λήξη του έργου.  Η πρόσληψη δύναται να ματαιωθεί ή να αναβληθεί έως τη περίοδο κάλυψης της θέσης.

 

Απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ειδικότητας & δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για την στελέχωση του Υπνωτηρίου Αστέγων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για την ειδικότητα Φύλακα:

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣEΩΝ
ΓτΚ Φ1
ΔΕ Φύλακας (εργασία σε βραδινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα)
1
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓτΚ Φ1
·         Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·         Εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΟΑΕΔ  σε περίπτωση ανέργου

·         Ειδική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα  έργα και δράσεις συναφή με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη
1.        Αίτηση Υποψηφιότητας

2.        Τίτλος Σπουδών / Απολυτήριο

3.        Πιστοποιητικό για παροχή υπηρεσιών φύλαξης

4.        Πιστοποιητικό Γέννησης

5.        Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας

6.        Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

7.        Βεβαίωση ειδικής εμπειρίας ή άλλο συναφές δικαιολογητικό βεβαίωσης εργασίας με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη

8.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9.        Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ανά περίπτωση)
Κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου

·         Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες για τους άνδρες, το οποίο αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α (πλήρες). Το Πιστοποιητικό Τύπου Α αφορά όσους έχουν υπηρετήσει ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από την υποχρέωση. Έκδοση μέσω ΚΕΠ.

·         Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται/αποστέλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δ-Π) και ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα σε σφραγισμένο φάκελο:

1.      Αντίγραφα των δικαιολογητικών των κριτηρίων επιλογής που αναγράφονται στον πίνακα της Πρόσκλησης.

2.      Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα όσα αναγράφει στο βιογραφικό σημείωμα όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον επιλεγεί.

Ο υποψήφιος σημειώνει απ’ έξω από τον φάκελο τα στοιχεία αλληλογραφίας και τη θέση εργασίας. Η αίτηση θα  υποβάλλεται σε φάκελο και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. . Η παρούσα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου http://www.mdmgreece.gr, αποστέλλεται για δημοσίευση σε καθημερινή εφημερίδα και αποστέλλεται για ανάρτηση στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση.

Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Γκόβαρη Αγγελική κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ: https://cutt.ly/EmyEIrw

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία