Υπεύθυνος/η Γραφείου

  • Μερική Απασχόληση
  • Γλυφάδα
  • Posted 1 έτος ago

Ο φορέας FAIRLIFE LUNG CANCER CARE προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης στη θέση «Υπεύθυνου/ης Γραφείου» O φορέας εδρεύει στο κέντρο της Γλυφάδας και αναζητά  σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και μετατροπής σε αορίστου χρόνου με πλήρης απάσχόληση, με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.


Ο/Η Υπεύθυνος/η Γραφείου  έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αναλαμβάνει την λειτουργία και τον συντονισμό του γραφείου
Επικοινωνεί  με τους συλλόγους-μέλη (Ελλάδα & Εξωτερικό), φαρμακευτικές εταιρίες, επιστημονική ομάδα  με σκοπό την εύρυθμη συνεργασία των εταίρων.
Υποστηρίζει και συντονίζει τη λειτουργία και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και ομάδα εθελοντών
Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα, συντάσσει επιστολές/email  και διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών.
Συμμετέχει στην οργάνωση  στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών του φορέα.

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

Πτυχίο ΑΕΙ/TEΙ ειδικότητας σχετικής με τις επιστήμες υγείας, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
Εμπειρία 2-3 χρόνων
Άριστη γνώση και χρήση ελληνικών και αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, όπως και της ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της.
Άριστες γνώσεις Η/Υ: Microsoft, Word, Excel, Google Docs, PowerPoint. Οutlook
Γνώσεις Social Media, WordPress
Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης κρίσεων

 

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

Προϋπηρεσία σε σύλλογο ασθενών
Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να καταθέσει στoν φορέα FAIRLIFE LCC πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία