Συντονιστής Μονάδος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 εβδομάδες ago

Ο Συντονιστής αποτελεί το πρόσωπο αναφοράς και συντονισµού της οµάδας υποστήριξης, τόσο εσωτερικά
όσο και απέναντι σε τρίτους. Ο Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη, εποπτεία και υποστήριξη των
Φροντιστών και των Κοινωνικών Λειτουργών, για την κατάρτιση και εποπτεία του συστήµατος διαχείρισης
των εποπτευόµενων διαµερισµάτων της Μονάδας για την οποία προσλαµβάνεται και για τη διεκπεραίωση
όλων των ενεργειών που άπτονται της ορθής και εύρυθµης λειτουργίας αυτών.
Συγκεκριµένα ο Συντονιστής :
ˆ Συστήνει την οµάδα υποδοχής, η οποία είναι υπεύθυνη για την υποδοχή, ενηµέρωση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών εισαγωγής και ένταξης νέων ϕιλοξενούµενων, συµπεριλαµβανοµένης της συµπλήρωσης των απαραιτήτων εγγράφων και εντύπων.
ˆ ∆ύναται να συµµετέχει αυτοπροσώπως στην ως άνω οµάδα υποδοχής.
ˆ Υποστηρίζει (εάν χρειάζεται) τον Κοινωνικό Λειτουργό στην κατάρτιση και επικαιροποίηση του Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης (ΑΣ∆), ϐάσει των αναγκών και των δεξιοτήτων του ανηλίκου, σεβόµενος πάντα το
πολιτισµικό του υπόβαθρο και τις επιθυµίες του και διασφαλίζοντας την ενεργή συµµετοχή του ίδιου
του ανηλίκου στην κατάρτιση του ΑΣ∆.
ˆ Αναζητά εθελοντές που ϑα απασχολούν τους ανήλικους µε δηµιουργικές δραστηριότητες ή µε ενισχυτική διδασκαλία, επικοινωνεί τακτικά µαζί τους, υποστηρίζει και εποπτεύει τη δράση τους.
ˆ Συγκαλεί τακτικά οµαδικές συναντήσεις του προσωπικού που απασχολούνται στα διαµερίσµατα (ή
και των εθελοντών). Η περιοδικότητα των τακτικών συναντήσεων ορίζεται στον ΕΚΛ του ΕΚΠΕΘΕ. Σε
περίπτωση εκτάκτων περιστατικών ή ανακυπτουσών αναγκών, συγκαλεί και συµµετέχει σε έκτακτες
οµαδικές ή διµερείς συναντήσεις µε άλλα µέλη του προσωπικού.
ˆ Μεριµνά για την αγαστή και διαρκή συνεργασία των µελών του προσωπικού των διαµερισµάτων της
Μονάδας εσωτερικά αλλά και µε τον κάθε Επίτροπο ή τυχόν άλλο σύµβουλο του ανηλίκου, κατά την
κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις του προσωπικού
µε τους ανωτέρω. Η περιοδικότητα των συναντήσεων εξαρτάται από τις ανάγκες που ανακύπτουν,
ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ϑα διενεργούνται τουλάχιστον άπαξ µηνιαίως.
ˆ Αναλαµβάνει την εποπτεία του προσωπικού, ήτοι µεριµνά για την παρακολούθηση της δυναµικής της
οµάδας, το συντονισµό για τα αιτήµατα αδείας, τη συνολική ικανότητα, οργανωτικά ϑέµατα, καθώς
και µια γενική ϑεώρηση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του κάθε µέλους του προσωπικού.
ˆ ∆ύναται να πραγµατοποιεί ατοµικές συνεδρίες µε κάθε ανήλικο, µε προκαθορισµένο στόχο.
ˆ Επιβλέπει την ορθή τήρηση του αρχείου ή του ϕακέλου που τηρείται για κάθε ανήλικο.
ˆ Συµβάλλει στην εξασφάλιση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
ˆ ∆ιατηρεί το ϱόλο του επιστηµονικώς υπεύθυνου, επιβλέποντας τις διαδικασίες παροχής αποτελεσµατικής ϕροντίδας, σύµφωνα µε τα διεθνή και εθνικά πρότυπα παροχής εναλλακτικής ϕροντίδας σε
ασυνόδευτους ανηλίκους και µεριµνώντας για την τακτική κατάρτιση και επιµόρφωση του προσωπικού σε Ϲητήµατα παιδικής προστασίας που άπτονται του ϱόλου και των αρµοδιοτήτων τους.
ˆ ∆ιευκολύνει µε κάθε τρόπο την επικοινωνία και πρόσβαση των Επιτρόπων στους ϕιλοξενούµενους
στους οποίους έχουν οριστεί.
2
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.µΚ.Ε. Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.
ˆ ∆ιενεργεί αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε τακτική ϐάση, µε τρόπο που ορίζεται στον ΕΚΛ
και περιλαµβάνει, κατ΄Α ελάχιστον, διαβουλεύσεις µε τους ϕιλοξενούµενους.
ˆ Σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο έργου του ΕΚΠΕΘΕ, παρακολουθεί, εποπτεύει και διευθύνει την
προετοιµασία, την εφαρµογή και την τροποποίηση του σχεδιασµού του έργου και των αποτελεσµάτων.
ˆ Υποστηρίζει τη διεκπεραίωση των ενεργειών που άπτονται της διοικητικής, οικονοµικής και διαχειϱιστικής επάρκειας των εποπτευόµενων διαµερισµάτων της Μονάδας, όπως, για παράδειγµα, την
ανανέωση προµηθειών, την αναπαραγωγή εγγράφων, τη διακίνηση αλληλογραφίας κ.ά.
ˆ Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική
σχέση µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά του δεδοµένα και να µην δηµιουργεί
σχέσεις εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία