Κοινωνικός Λειτουργός

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 4 μήνες ago

Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει τις διαδικασίες
και να συνδράµει στη συµπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.
ˆ Αναπληρώνει τον Συντονιστή (Προϊστάµενο) της Μονάδας κατά την απουσία του,
ˆ Σε συνεργασία µε τον Ορισµένο Εκπρόσωπο του Ανηλίκου (Ε.Α.), καταρτίζει και επικαιροποιεί το
Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης (ΑΣ∆) ϐάσει των αναγκών και των δεξιοτήτων του κάθε ανηλίκου, σεβόµενος
πάντα το πολιτισµικό του υπόβαθρο και τις επιθυµίες του και διασφαλίζοντας την ενεργή συµµετοχή
του ίδιου του ανηλίκου στην κατάρτιση και αναθεώρηση του ΑΣ∆.
ˆ Συµµετέχει στις τακτικές κι έκτακτες συναντήσεις προσωπικού, ως ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΚΠΕΘΕ.
ˆ Εξερευνά τις υπάρχουσες επιλογές ή δυνατότητες για την εγγραφή των ϕιλοξενούµενων στο σχολείο
καθώς και σε δηµιουργικές, αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το ΑΣ∆
του καθενός.
ˆ Βοηθά τους ανηλίκους στη µελέτη των µαθηµάτων στο σπίτι (σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό),
όπου απαιτείται, και συζητούν για τη ϕοίτηση, την πρόοδο, τις προκλήσεις και την ανάγκη πρόσθετης
υποστήριξης.
ˆ Επιλαµβάνεται της υλοποίησης του ΑΣ∆ και διασυνδέει τον κάθε ανήλικο µε δραστηριότητες που
στοχεύουν στην ένταξή του. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να καταρτίζει πρόγραµµα δραστηριοτήτων και
δηµιουργικής απασχόλησης, µε στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτοσυντήρησης
του κάθε ϕιλοξενούµενου.
ˆ Ενθαρρύνει τους ϕιλοξενούµενους να διευρύνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα και να ασχολούνται µε
αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην τοπική κοινότητα.
ˆ Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ϕιλοξενούµενους και συνιστά τη παραποµπή σε ψυχολόγο ή
άλλους επαγγελµατίες υγείας, σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον Ε.Α., ανάλογα µε τις ειδικότερες
ανάγκες αυτών κι εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο ή απαραίτητο.
ˆ Προγραµµατίζει επισκέψεις σε γιατρούς κάθε ειδικότητας ώστε να ελέγχεται η κατάσταση της υγείας
των ανηλίκων, σε συνεννόηση µε τον Ε.Α. του ωφελουµένου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για
προληπτικούς ή ϑεραπευτικούς σκοπούς.
ˆ Συµµετέχει σε συνοδείες ωφελουµένων, σε δηµόσιους ϕορείς ή/και νοσηλευτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και µόνο σε περίπτωση που ο Φροντιστής δεν µπορεί να ϕύγει
εκτός του διαµερίσµατος ή δεν είναι διαθέσιµος.
ˆ Παραπέµπει τους ανηλίκους σε προγράµµατα αναζήτησης της οικογένειας, όπου χρειάζεται και εάν
αυτό σύµφωνο µε το ϐέλτιστο συµφέρον του, σε συνεννόηση µε τον Ε.Α.
ˆ Εξασφαλίζει την παροχή νοµικής συνδροµής (σε συνεργασία µε το νοµικό τµήµα) στους ανηλίκους,
όπου αυτό κρίνεται ωφέλιµο ή απαραίτητο και σε διαρκή συνεργασία και συνεννόηση µε τον/τους
Ε.Α., ώστε να αποφεύγονται αντικρουόµενες ενέργειες ή αλληλεπικαλύψεις ενεργειών.
ˆ Σε συνεργασία µε τον Συντονιστή της Μονάδας, επιλαµβάνεται περιστατικών ή παραπόνων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της Μονάδας.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία