Φροντιστής

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 3 μήνες ago

Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής υπό τη καθοδήγηση του Συντονιστή και του Κοινωνικού Λειτουργού και
ϕροντίζει για την ενηµέρωση των ωφελουµένων και τη κάλυψη ϐασικών αναγκών τους, µε σεβασµό και
ευαισθησία προς αυτούς.
Ο Φροντιστής εµψυχώνει και καθοδηγεί τους ανήλικους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες
διαβίωσης ώστε να ϕροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται απλές καθηµερινές καταστάσεις ή προϐλήµατα, µε στόχο την οµαλή κοινωνική ένταξη, την µετάβασή τους στην ενηλικίωση, την ανεξαρτησία, την
εξασφάλιση της οµαλής συµβίωσης των ανηλίκων και της εύρυθµης λειτουργίας του διαµερίσµατος.
Ο Φροντιστής επισκέπτεται το διαµέρισµα καθηµερινά (τουλάχιστον κατά τις δύο πρώτες εβδοµάδες
ένταξης ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων) και περνά εύλογο χρόνο µε τους ϕιλοξενούµενους. Η µετέπειτα
συχνότητα επίσκεψης και παραµονής στο κάθε διαµέρισµα εξαρτάται από την ωριµότητα των ανηλίκων και
από την πρόοδο που παρουσιάζουν, ατοµικά και ως οµάδα, τις ικανότητες αυτόνοµης διαβίωσης και τις
δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν.
ˆ Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει να εξηγήσει τις διαδικασίες και να συνδράµει στη συµπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και εγγράφων.
ˆ Συµµετέχει στις τακτικές κι έκτακτες συναντήσεις του προσωπικού, καθώς και στις συναντήσεις του
επιτρόπου µε τον Κοινωνικό Λειτουργό ή/και µε τον Συντονιστή, όταν καλείται.
ˆ ∆ύναται να συνδράµει τον Κοινωνικό Λειτουργό στην κατάρτιση προγράµµατος δραστηριοτήτων µε
στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτό-συντήρησης των ανηλίκων.
ˆ Επικουρεί τον κάθε ανήλικο και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στο σχεδιασµό και τη διαχείριση του
προσωπικού του προϋπολογισµού (παροχές σε είδος, οικονοµικό ϐοήθηµα), στην πραγµατοποίηση
αγορών (εάν είναι απαραίτητο) και ενηµερώνει τον κοινωνικό λειτουργό σε περίπτωση που παρουσιάϹονται σοβαρές δυσλειτουργίες και δυσκολίες στην τήρηση του σχετικού σχεδιασµού.
ˆ Ελέγχει τον τρόπο χρήσης του οικονοµικού ϐοηθήµατος, σύµφωνα µε τις διατυπώσεις του Οδηγού
(ΦΕΚ Β΄119/2020) και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΚΠΕΘΕ.
ˆ Συνδράµει τους ϕιλοξενούµενους στις διαδικασίες σίτισης παρέχοντας σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες (π.χ. στην προετοιµασία γευµάτων).
ˆ Συνοδεύει τους ανήλικους σε αρµόδιες υπηρεσίες ή ϕορείς, όταν αυτό απαιτείται, όπως ενδεικτικά
στο νοσοκοµείο για την κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών τους αναγκών.
ˆ Καθοδηγεί τους ϕιλοξενούµενους στη δηµιουργία προγράµµατος καθαριότητας του διαµερίσµατος σε
τακτική ϐάση και παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή του.
ˆ Οφείλει να ελέγχει τακτικά το διαµέρισµα και να επικοινωνεί µε την οµάδα υποστήριξης σε περίπτωση
ϐλάβης ή Ϲηµιάς στο διαµέρισµα ή στον εξοπλισµό του. Σε περίπτωση Ϲηµίας, συντάσσει Πρωτόκολλο Καταστροφής, το οποίο εγχειρίζεται στον Κοινωνικό Λειτουργό και περιλαµβάνεται στον ατοµικό
ϕάκελο του κάθε ανηλίκου.
ˆ Είναι δυνατό να επισκέπτεται το διαµέρισµα κατά τις πρώτες νυχτερινές ώρες (κατά προτίµηση πριν τη
ϐραδινή κατάκλιση των ανηλίκων) για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του διαµερίσµατος
καθώς και της ασφάλειας των ανηλίκων τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συµβίωσης εντός
του διαµερίσµατος.
ˆ Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική
σχέση µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά του δεδοµένα και να µην δηµιουργεί
σχέσεις εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία