Εκπαιδευτικός

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 6 μήνες ago

Ο Παιδαγωγός προσφέρει εντατικά µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας στους ανηλίκους ενδυναµώνοντάς τους
να επικοινωνούν χωρίς τη συνδροµή διερµηνέα µε τα λοιπά µέλη της οµάδας υποστήριξης, τον Επίτροπο
και την ευρύτερη κοινότητα.
Πιο συγκεκριµµένα :
ˆ Βοηθά τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
ϕιλοξενουµένων.
ˆ Επικουρεί τους ϕιλοξενούµενους, σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην
ένταξη σε δηµόσια σχολεία, την υποστήριξη της ενσωµάτωσης στη σχολική κοινότητα και την ενίσχυση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ˆ ∆ιδάσκει την Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισµό στους ϕιλοξενούµενους.
ˆ Τηρεί έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων.
ˆ Συµµετέχει στη διοργάνωση δηµιουργικών δραστηριοτήτων και ενισχυτικής διδασκαλίας των ανηλίκων.
ˆ Οφείλει να συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο κάθε ανηλίκου και να ενηµερώνει τον Κοινωνικό
Λειτουργό ή τον Συντονιστή.
ˆ Οφείλει να παρίσταται σε τακτικές και προκαθορισµένες συναντήσεις της οµάδας υποστήριξης.
ˆ Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική
σχέση µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά τους δεδοµένα και να µην δηµιουργεί
σχέσεις εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.
ˆ Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΚΠΕΘΕ, τον Κώδικα Αρχών και Αξιών και τις
επιταγές του Κανονισµού του Προγράµµατος Χρηµατοδότησης (ΦΕΚ Β΄ 119/2020).

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία