Δικηγόρος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 6 μήνες ago

Ο Νοµικός αναλαµβάνει την νοµική εκπροσώπηση και συµπαράσταση (όπου κρίνεται απαραίτητο) των
ανηλίκων. Εξαιτίας του ιδιαίτερου ϱόλου και των αρµοδιοτήτων του Επιτρόπου, όπως αυτές ορίζονται
στις κείµενες διατάξεις, είναι πολύ σηµαντικό ο Νοµικός να είναι σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία
µε τον Επίτροπο και τον Κοινωνικό Λειτουργό, προκειµένου να αποφεύγονται αντικρουόµενες ενέργειες,
αλληλεπικαλύψεις ή παραλείψεις στην εκπλήρωση ενεργειών ενώπιον δικαστικών, διοικητικών ή άλλων
Αρχών.
Πιο συγκεκριµµένα :
ˆ Επισκέψεις στους χώρους διαµονής των ϕιλοξενούµενων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την ενηµέρωση ή στήριξη σε Ϲητήµατα της πορείας της αίτησης διεθνούς προστασίας ή χορήγησης άδειας
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
ˆ Ενηµέρωση για τα δικαιώµατα των αιτούντων.
ˆ Κατάθεση εγγράφων στον ϕάκελο υπόθεσης.
ˆ Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο
ϐαθµό, αίτηµα οικογενειακής επανένωσης, χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
κ.ο.κ.).
ˆ Προετοιµασία συνέντευξης.
ˆ Παράσταση κατά τη συνέντευξη.
ˆ Συγγραφή και κατάθεση υποµνηµάτων.
ˆ Συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο ώστε να συγκεντρώνονται από διάφορες υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. υγείας, εκπαίδευσης) προς υποστήριξη των αιτήσεων
των ϕιλοξενούµενων.
ˆ Παραποµπές προς την κοινωνική υπηρεσία ή προς άλλες οργανώσεις ανάλογα µε τις ανάγκες των
ϕιλοξενούµενων.
ˆ Παρεµβάσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωµάτων των ϕιλοξενούµενων.
ˆ Συµµετοχή σε τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις τηςοµάδας υποστήριξης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον Συντονιστή.
ˆ Να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική σχέση
µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά τους δεδοµένα και να µην δηµιουργεί σχέσεις
εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.
ˆ Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΚΠΕΘΕ, τον Κώδικα Αρχών και Αξιών και τις
επιταγές του Κανονισµού του Προγράµµατος Χρηµατοδότησης (ΦΕΚ Β΄ 119/2020).

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία