Στέλεχος Επικοινωνίας και Υπεύθυνης/ου Χρηματοδοτήσεων

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Πάτρα
  • Posted 2 εβδομάδες ago

Βασικές αρμοδιότητες:
• Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των έμφυλων διακρίσεων και της συμπεριληπτικότητας.
• Συμμετοχή στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
• Διοικητική και οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη προτάσεων για χρηματοδότηση (κατάρτιση προϋπολογισμών, συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων και δικαιολογητικών κλπ.)
• Οικονομική διαχείριση έργων (παρακολούθηση προϋπολογισμών, τήρηση αρχείων οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων)
• Συντονισμός διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού
• Δικτύωση και οικοδόμηση συνεργασιών από όλη την Ευρώπη
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση για όλες τις επικοινωνιακές καμπάνιες
• Δημιουργία περιεχομένου (online και offline)
• Διαχείριση των websites και των social media του Συλλόγου
• Επικοινωνία με ΜΜΕ
• Συντονισμός εξωτερικών συνεργατών
• Συμμετοχή στη διοργάνωση και υποστήριξη των events της Εριφύλης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απόφοιτος ΑΕΙ (ανθρωπιστικές σπουδές)
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά
• Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
• Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
• Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
• 2ετής επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Εμπειρία στη συγγραφή μελετών και σχεδίων δράσης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών έργων
• Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίου
Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να στείλουν:
πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (motivation letter) στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasili[email protected] με ένδειξη «Στέλεχος Επικοινωνίας και Υπεύθυνης/ου Χρηματοδοτήσεων»”.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία