Κοινωνικός Λειτουργός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

 

Αρμοδιότητες:

§  Αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη

§  Συνεργασία με τις οικογένειες των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη

§  Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που επιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους

§  Συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Φορέα, σε θέματα στρατηγικής, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επικοινωνιακής πολιτικής

§  Εκπροσώπηση του Φορέα σε εκδηλώσεις, καθώς και σε ευρωπαϊκά fora

 

Απαραίτητα Προσόντα:

§  Τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής

§  Άδεια άσκησης επαγγέλματος

§  Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ή Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ σε ισχύ

§  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

§  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)

§  Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία

§  Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

 

Επιθυμητά προσόντα

§  Εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας

§  Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

§  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου

§  Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας

§  Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης

§  Διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας

§  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

 

Διαδικασία Αξιολόγησης:

 

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλους σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση ΣΚΛΕ, απόδειξη προϋπηρεσίας).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: [email protected], το αργότερο έως 12/4/2023.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία