Θέση Εργασίας – Ψυχολόγος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου, μερικής απασχόλησης

Αρμοδιότητες:

 • Αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Συνεργασία με τις οικογένειες των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις του φορέα και στις συναντήσεις συνεργαζόμενων Φορέων
 • Διαχείριση ομάδας εθελοντών του Φορέα
 • Συμμετοχή σε προγράμματα επιμορφώσεων του Φορέα
 • Συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Φορέα, σε θέματα στρατηγικής, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επικοινωνιακής πολιτικής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Ψυχολόγου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση και εμπειρία χρήσης διαγνωστικών ψυχομετρικών εργαλείων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)
 • Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας
 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
 • Ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλους σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, απόδειξη προϋπηρεσίας).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: [email protected], το αργότερο έως 15/4/2024.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία