Ψυχολόγος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 εβδομάδες ago

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται

 

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υπνωτήριο» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων, μέσα από ενέργειες παροχής στέγασης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων προς τους ωφελούμενους. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πράξη αποσκοπεί στην ανακούφιση και σταδιακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται μεγάλο μέρος του πληθυσμού που πλήττεται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.

Η δομή περιλαμβάνει τη συνέχιση λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων από τους Γιατρούς του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων. Υλοποιείται ως συνέχιση κοινωνικής δομής με απασχολούμενο ήδη έμπειρο προσωπικό και με τη πρόβλεψη επιπλέον ενίσχυσης σε προσωπικό βάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί. Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν προσφορά ασφαλούς στέγασης άστεγου πληθυσμού, σε δομή δυναμικότητα 55 κλινών διαχωρισμένων σε ανδρικούς και γυναικείους κοιτώνες, με παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νοσηλευτικής φροντίδας στους ωφελούμενους.

Οι ειδικότερες προδιαγραφές λειτουργίας των δομών καθορίζονται στο σχετικό έγγραφο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής.

 

 

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Ο/Η επιλεχθείς/είσα θα απασχοληθεί στη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου από την ημερομηνία πρόσληψής του/της έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης. Η πρόσληψη δύναται να ματαιωθεί ή να αναβληθεί έως τη περίοδο κάλυψης της θέσης.

 

 

 

Απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ειδικότητας & δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για την στελέχωση του Υπνωτηρίου Αστέγων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση για την ειδικότητα Ψυχολόγου:

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣEΩΝ
ΓτΚ Ψ1
ΠΕ Ψυχολόγος (εργασία σε πλήρες κυλιόμενο ωράριο  πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα)
1
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓτΚ Ψ1
•     Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

•      Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

•      Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο ΟΑΕΔ  σε περίπτωση ανέργου

•      Ειδική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα  έργα και δράσεις συναφή με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη
1.        Αίτηση Υποψηφιότητας

2.        Τίτλος Σπουδών / Πτυχίο

3.        Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

4.        Πιστοποιητικό Γέννησης

5.         Βεβαίωση  χρόνου ανεργίας ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)

6.        Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

7.        Βεβαίωση προϋπηρεσίας/ειδικής εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ή άλλο συναφές δικαιολογητικό βεβαίωσης εργασίας με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη

8.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9.        Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ανά περίπτωση)

10.     Ποινικό μητρώο (πρόσφατο έως 3 μηνών)

11.     Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α (πλήρες)  , για άνδρες υποψηφίους

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση: https://mdmgreece.gr/prosklisi-gia-proslipsi-psichologou/

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία