Νοσηλευτής/τρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο Υποέργου (Α/Α 1) «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» της Πράξης «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041784, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία: «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», καλεί δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη μίας (1) θέσης Νοσηλευτή/τριας. Ο/Η επιλεχθείς θα απασχοληθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη από την ημερομηνία πρόσληψης έως και τις 31.05.2022, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος.

 

Στόχος του υποέργου είναι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της βελτίωσης και διεύρυνσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στις ομάδες στόχου.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες, τα τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, παρουσιάζονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου, στη διαδικτυακή διεύθυνση: www.mdmgreece.gr, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατεβάσουν την πλήρη πρόσκληση, την αίτηση, και το λοιπό υλικό. Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο. Είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι η Πέμπτη, 16/09/2021. Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Γκόβαρη Αγγελική.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση: https://cutt.ly/pWcMrBd

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Τοποθεσία