ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FAIRLIFE L.C.C.

Η FairLife Lung Cancer Care, με έδρα τη Γλυφάδα, δίνει μια νέα ευκαιρία εργασίας για την οργάνωση,παρακολούθηση έργων και δράσεων για λογαριασμό της κοινότητας των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και των φροντιστών τους. Είναι ένας ρόλος πολλαπλών καθηκόντων καθώς συντονίζει και υποστηρίζει άμεσα τη διαχείριση και διευκολύνει τις λειτουργίες διαφόρων προγραμμάτων ως πολύτιμος συνεργάτης, διασφαλίζοντας την παράδοση των εργασιών εγκαίρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Οι βασικές αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα λειτουργιών, δραστηριότητες συγκέντρωσης πόρων ή/και χορηγιών,  λειτουργίες διαχείρισης έργων και επικοινωνία.

Ρόλος και αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή υποστήριξη (ομαλή λειτουργία γραφείου, αντιμετώπιση απρόβλεπτων πειστατικών, άμεση – αποτελεσματική εξυπηρέτηση συνεργατών,  παραλαβή αλληλογραφίας και διανομή της, διατήρηση, επικαιροποίηση, εμπλουτισμό αρχείου επαφών, χαρτογράφηση φορέων/οργανισμών, αναφορές).
 • Γραμματειακή υποστήριξη, εξυπηρέτηση συνεργατών,  παραλαβή αλληλογραφίας και διανομή της, διατήρηση& επικαιροποίηση, εμπλουτισμού αρχείου επαφών, χαρτογράφηση φορέων/οργανισμών, αναφορές.
 • Ολοκλήρωση  διοικητικών εργασιών, παρακολούθηση προϋπολογισμού, συντήρηση και τεκμηρίωση φακέλων, διαχείριση συμβάσεων και τιμολογίων
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού, συντήρηση και τεκμηρίωση φακέλων, διαχείριση συμβάσεων και τιμολογίων
 • Προετοιμασία    reports, προετοιμασία PPT, εγγράφων επικοινωνίας και επιστολών με ποικίλο περιεχόμενο (ικανότητα αυτοκαθοδηγούμενης εργασίας και ύπαρξη άριστων δεξιοτήτων γραφής)
 • Προετοιμασία    reports, προετοιμασία PPT, εγγράφων επικοινωνίας και επιστολών με ποικίλο περιεχόμενο
 • Συντονισμός ηλεκτρονικών αιτημάτων και αιτημάτων τηλεφωνικής βοήθειας από ασθενείς και φροντιστές και αποστολή των αιτημάτων στο αρμόδιο πρόσωπο
 • Συμμετοχή σε επιχειρησιακές διαδικτυακές συνεδριάσεις, σε δράσεις και προγράμματα που οργανώνει η FairLifeL.C.C.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων-μαρκετινγκ
 • Εκτιμάται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Ψυχολογία ή την Κοινωνιολογία (Κοινωνική Λειτουργός).
 • Εκτιμάται εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετική θέση γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης

 

Βασικές τυπικά και άτυπα προσόντα – δεξιότητες

 • Βασική γνώση επιχειρησιακής και οικονομικής διαχείρισης σε συνεργασία με τον λογιστή του προγράμματος
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Mac) και αντίστοιχων προγραμμάτων (MS Office), καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης.
 • Αποτελεσματική ιεράρχιση προτεραιοτήτων
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Ισχυρές δεξιότητες ομαδικής εργασίας, ικανότητα εργασίας και συντονισμού εθελοντών και ικανότητα αυτοκαθοδηγούμενης εργασίας
 • Eυγένεια, ήθος και ενσυναίσθηση, καθώς η επικοινωνία με τους ασθενείς και τους φροντιστές τους είναι ένα σημαντικό και ευαίσθητο έργο.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και τον συντονισμό διαφόρων πολλαπλών μεταβλητών έργων με τον οργανισμό και τους εξωτερικούς συνεργάτες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (τόσο γραπτά όσο και προφορικά)
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εκτιμάται η γνώση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του word press

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται με φωτογραφία του υποψηφίου-εφόσον επιθυμεί και σύντομο προσωπικό γράμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Υπ’όψιν  Κορίνας Πατέλη Bell. Το προσωπικό γράμμα να είναι σύντομο και ο υποψήφιος να υποστηρίζει τα πλεονεκτήματά του για τη θέση, τον λόγο που επιθυμεί να εργαστεί στον φορέα μας και ό,τι άλλο κρίνει που θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη παρουσίασή του.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία