Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Έργων – Project Manager

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 έτη ago

Η Athens Network of Collaborating Experts ζητά Διαχειριστή Ευρωπαϊκών Έργων

Αρμοδιότητες- Καθήκοντα

Ο Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Έργων είναι υπεύθυνος/η για

·         Την ανάπτυξη της στρατηγικής υλοποίησης των έργων, των στόχων τους και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους

·         Την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των έργων σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

·         Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την λήψη διορθωτικών μέτρων όπου και όποτε χρειάζεται

·         Τον συντονισμό των εταίρων και των εργασιών τους

·         Την ανάπτυξη ή και έλεγχο των παραδοτέων του έργου

·         Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

·         Την επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς

·         Την κατανομή εργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας έργου, την επίβλεψη των εργασιών τους και των αποτελεσμάτων τους

·         Τη συγκέντρωση όλου του απαιτούμενου τεχνικού και οικονομικού υλικού επαλήθευσης της υλοποίησης των έργων

·         Τη σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων αναφορών του έργου και των τελικών εκθέσεων

·         Τη λήψη μέτρων διασφάλισης ποιότητας της υλοποίησης του έργου, μέτρων μετριασμού των κινδύνων και την αναπροσαρμογή της στρατηγικής

·         Την εκπροσώπηση του φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή και στις συναντήσεις του έργου

·         Τα μέτρα δημοσιότητας των έργων και των αποτελεσμάτων τους

Απαραίτητα προσόντα:

·        Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

·        Κάτοχος Πτυχίου AEI κοινωνικών, πολιτικών ή και οικονομικών σπουδών

·        Άριστη γνώση αγγλικών

·        Άριστη γνώση πακέτου Microsoft Office

·        Προηγούμενη 3ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

·        Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

·        Ικανότητα ομαδικής εργασίας

Προσφέρονται:

·       Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων

·       Μόνιμη και άμεση απασχόληση

·       Η θέση προσφέρει δυνατότητες ανέλιξης ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου.

Η θέση αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή του Φορέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπόψιν κας Ειρήνης Βλαχάκη, [email protected] μέχρι και τις 22/6/21.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Τοποθεσία