Διαχειριστής προγράμματος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αμπελόκηποι
  • Posted 4 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η διαχείριση προγραμμάτων  βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ (www.missionanthropos.com) και καλύπτει τους τομείς εστίασης του έργου της, οι οποίοι βάσει των καταστατικών του στόχων είναι η δωρεάν προσφορά ιατρικής βοήθειας σε άτομα ή πληθυσμούς που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.

Περίληψη θέσης

Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη όλων των πτυχών της διαχείρισης προγράμματος (project management) και της επιτυχούς εφαρμογής του. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει συγχρόνως πολλαπλές εργασίες και ευθύνες (multitasking), να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει αυτόνομα τις εργασίες της ευθύνης του.

Καθήκοντα του Διαχειριστή προγραμμάτων

·       Συνεργασία με τον συντονιστή προγραμμάτων για την υλοποίηση του προγράμματος

·       Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του προγράμματος

·       Ενημέρωση και συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων και έλεγχος του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος.

·       Συντονισμός και υλοποίηση και αποτίμηση των δράσεων πεδίου του προγράμματος

·      Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος

·      Σύνταξη οικονομικών απολογισμών

·      Συγγραφή απολογιστικών εκθέσεων

·      Σύνταξη ποσοτικών και ποιοτικών απολογισμών του προγράμματος και παρουσίασή τους στους εκάστοτε χορηγούς

·      Δημιουργία παρουσιάσεων σε μορφή powerpoint για το πρόγραμμα

·      Προβολή προγράμματος (σύνταξη κειμένων για τα μέσα κοιν. δικτύωσης και τον ιστότοπο της οργάνωσης)

·      Επίλυση προβλημάτων του προγράμματος

 

Επιπλέον καθήκοντα

·       Συνεργασία με τον συντονιστή προγραμμάτων για το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων (έρευνα, επικοινωνία με εταίρους, συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης, κατάρτιση προϋπολογισμού)

·      Παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων

·      Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε εκδηλώσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο

·      Καταμερισμός εργασιών σε συνεννόηση με το προσωπικό της οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία της (πχ. πληρωμή λογαριασμών, τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων, παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης κα)

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ, με αντικείμενο οικονομικές ή ανθρωπιστικές/κοινωνικές/πολιτικές σπουδές.
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (η προϋπηρεσία στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, διαχείριση δικτυακού τόπου, διαχείριση social media account
Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο (θα εκτιμηθεί γνώση επιπλέον γλώσσας)

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
Προσήλωση στο στόχο και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και διαχείριση χρόνου
Ικανότητα επικοινωνίας
Συνεργασία (σε ομάδα)
Δημιουργικότητα
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια
Διαπραγματευτικές ικανότητες

 

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία