Υπεύθυνος/-η Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 1 έτος ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ως Υπεύθυνου/-ης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν:
● πλήρες βιογραφικό σημείωμα και
● συνοδευτική επιστολή (motivation letter)
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] με ένδειξη “Πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 μέχρι τις 17:00. Η διαδικασία πρόσληψης ενδέχεται να ξεκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθεί ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α.

Σκοπός:

O/H υποψήφιος/-α θα αναλάβει τη διεύθυνση και οργάνωση του τμήματος οικονομικών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

● Υποστήριξη των λογιστικών ενεργειών του οργανισμού (τήρηση ταμειακών αρχείων, διαχείριση ταμειακών συναλλαγών, παρακολούθηση και ενημέρωση εξοδολογίων κλπ.)
● Υποστήριξη διαδικασιών προμηθειών
● Διοικητική και οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη προτάσεων για χρηματοδότηση (κατάρτιση προϋπολογισμών, συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων και δικαιολογητικών κλπ.)
● Οικονομική διαχείριση έργων (παρακολούθηση προϋπολογισμών, τήρηση αρχείων οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων)
● Υποστήριξη της διαδικασίας στελέχωσης του οργανισμού (αναρτήσεις αγγελιών, συλλογή βιογραφικών, επικοινωνία με τους υποψηφίους, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή προσωπικού)
● Οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία του προσωπικού, κατάρτιση και ανανέωση συμβάσεων, έκδοση σχετικών εγγράφων
● Επικοινωνία με το προσωπικό και επίλυση ζητημάτων
● Υποστήριξη μισθοδοσίας (τήρηση παρουσιολογίων, παρακολούθηση αλλαγών στο χρόνο οργάνωσης της εργασίας, παρακολούθηση αλλαγών στις αμοιβες κλπ.)
● Συντονισμός διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού
● Οποιαδήποτε διοικητική αρμοδιότητα, εφόσον παραστεί ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού

Απαραίτητα προσόντα:

● Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (οικονομικής κατεύθυνσης)
● Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα οικονομικών/λογιστηρίου (ιδανικά σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών)
● Εμπειρία σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων
● Γνώση των διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
● Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
● Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και κρατικών προγραμμάτων (EEA Grants, Erasmus+, European Commission, ΕΣΠΑ κλπ)
● Άριστη χρήση, προφορική και γραπτή της αγγλικής γλώσσας
● Άριστη χρήση Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)

Επιθυμητά προσόντα:

● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οικονομικής κατεύθυνσης, HR)
● Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης
● Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
● Επικοινωνιακές δεξιότητες
● Αναλυτική και αριθμητική σκέψη
● Οργανωτικές δεξιότητες
● Ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση στο τομέα δράσης της ΘΦ

Τόπος εργασίας: Κεντρικά γραφεία «Θετικής Φωνής» (Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα)

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Μάιος 2023

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης μετά το πέρας της 1 ης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου)

Πακέτο αποδοχών: Αμοιβή διαπραγματεύσιμη, βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας

Ποιοι/ες είμαστε;

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 30 εργαζόμενους/ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της, καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων.

Συμπερίληψη:

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή και επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν.

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων ατόμων, προσφέροντας ένα φιλικό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email [email protected].

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία