Ψυχολόγος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 7 μήνες ago

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου της
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5190350 στον Άξονα Προτεραιότητας 09
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων
– Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, πέντε (5) ημέρες κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2023.
Κατόπιν αξιολόγησης του παραχθέντος έργου και εφόσον οι συμβαλλόμενοι το
επιθυμούν δύναται να ακολουθήσει νέα σύμβαση έως και για 14 ακόμη μήνες.
Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να ενημερωθεί για την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ http://www.nostos.org.gr.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία