Εκπαιδευτικός

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 3 μήνες ago

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικού
στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη
Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16
ετών και άνω» με Κωδικό ΟΠΣ 5069255, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον
Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης. Ο/H εργαζόμενος/η θα εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο, πέντε (5)
ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου,
Κυριακής και αργιών). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/03/2024.
Κατόπιν αξιολόγησης της συνεργασίας και εφόσον οι συμβαλλόμενοι το
επιθυμούν δύναται να ακολουθήσει νέα σύμβαση.
Διευκρινίζεται ότι η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ έχει δικαίωμα να αποφασίσει τη
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της προκήρυξης. Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει όλες τις κενές θέσεις. Ο/Η υποψήφιος/α
μπορεί να ενημερωθεί για την προκήρυξη της θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού από
την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ www.nostos.org.gr.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία