Εργοθεραπευτής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Λήξη προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: 30 Νοεμβρίου 2021

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή /τριας, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πτυχίο Εργοθεραπείας ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο του εξωτερικού, συνοδευόμενου από πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας

·         Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή

·         Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε σε ισχύ

·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)

·         Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία

·         Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

·         Ικανότητα σχεδιασμού προγράμματος παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο

·         Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας

·         Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης

·         Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

·         Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου

Γνώσεις Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Γνώση δημιουργίας πολυμεσικού υλικού (επεξεργασία εικόνας, βίντεο, animation κ.α.-επιθυμητό)
Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας (επιθυμητό)
Πρότερη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (επιθυμητό)
Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία