Συντονιστής/-τρια Έργου

 • Μερική Απασχόληση
 • Θεσσαλονίκη
 • Posted 2 έτη ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Εισαγωγή

Το σωματείο Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για ΚΑΛΟ // kalomathe.gr (ΕΠΚΑΛΟ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά συνεργάτη/-ιδα μερικής απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στη θέση της διαχείρισης προγραμμάτων.

Αποστολή ΕΠΚΑΛΟ

Αποστολή της ΕΠΚΑΛΟ είναι η δημιουργία ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (εφεξής ΚΑΛΟ)  στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα δίκτυο ανθρώπων και εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ και των κοινών, ένα χώρο ανταλλαγής, επικοινωνίας και παραγωγής ιδεών.

Η ΕΠΚΑΛΟ σκοπεύει να αναδείξει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που προεικονίζουν μια άλλη οικονομία στο εδώ και τώρα, όπως η ΚΑΛΟ και τα κοινά. Πιο συγκεκριμένα οι καταστατικοί σκοποί του είναι:

 • Η προώθηση των αρχών και πρακτικών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και των κοινών όπως ενδεικτικά η συλλογική ιδιοκτησία, η δημοκρατική διοίκηση, η αλληλεγγύη, η ευρύτερη κοινωνική ωφέλεια, ο διαμοιρασμός και η ανοιχτότητα
 • Η ενημέρωση του κοινού για το εύρος και τις δυνατότητες των πρακτικών της ΚΑΛΟ
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη δημιουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη εγχειρημάτων ΚΑΛΟ
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη δημιουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη εγχειρημάτων ΚΑΛΟ
 • Ο σχεδιασμός και η διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφής τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή
 • Η προώθηση της ανοιχτής συμμετοχικής μεθοδολογίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση η οποία εμπλέκει ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητας και φορείς στο μέλλον
 • Η διάχυση εκπαιδευτικού υλικού αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και τη μεθοδολογία της εκ αποστάσεως και αμοιβαίας εκπαίδευσης
 • Η δημιουργία και ο συντονισμός δικτύου εθελοντών /ριών – εμψυχωτών/ριών που θα προωθούν τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού

Περιγραφή Προγράμματος kalomathe goes local

Το πρόγραμμα kalomathe goes local εστιάζει στην επικοινωνία, την χαρτογράφηση και τον αναστοχασμό πάνω σε σημαντικά θέματα και ανάγκες τοπικών οικοσυστημάτων ΚΑΛΟ.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας από τα μέλη της ΕΠΚΑΛΟ σε συνεργασία με εκπροσώπους από τοπικά οικοσυστήματα ΚΑΛΟ, ακαδημαϊκούς, οργανώσεις υποστήριξης εγχειρημάτων, ενώσεις Φορέων ΚΑΛΟ και φορείς χάραξης πολιτικής ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε δραστηριότητας.

Ειδικότερα, το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1) διαδικτυακή συνάντηση για τη διάδοση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Οικονομία, 2) κοινοτικά συμμετοχικά εργαστήρια με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στην περιοχή του Βαρδάρη, 3) ανοικτά εργαστήρια πάνω σε αναδυόμενα ζητήματα για τα οικοσυστήματα της ΚΑΛΟ σε τοπικό επίπεδο, 4) αναστοχαστικά εργαστήρια που σκοπεύουν στη χαρτογράφηση πιθανών μελλοντικών συλλογικών δρόμων τοπικών βιοποριστικών εγχειρημάτων ΚΑΛΟ, 5) ένα εργαστήριο σχετικά με την εναλλακτική χρηματοδότηση για τα συνεργατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα.

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2022.

Εκτός από τη διαδικτυακή εκδήλωση που σχετίζεται με τη διάδοση του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία, όλες οι άλλες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν δια ζώσης σε 4 αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αττική, Ήπειρος και Κρήτη).

Το έργο αυτό έχει πολλαπλούς στόχους. Πρώτον, επιτρέπει την αντανάκλαση της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών των τοπικών οικοσυστημάτων της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Δεύτερον, ανοίγει χώρους για δυνητικές συνέργειες (οικονομική συνεργασία και συλλογική εκπροσώπηση) μεταξύ επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Τρίτον, ενισχύει την ενεργή κοινότητα των μελών του kalomathe.gr και διευρύνει τη βάση της με την προσθήκη νέων μελών και ενδιαφερομένων. Τέταρτον, επανεκτιμά τη διάδοση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας kalomathe.gr μέσω της διοργάνωσης ζωντανών εκδηλώσεων.

Σχετικά με τον ρόλο

Τα παρακάτω σημεία θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα το ρόλο σου ως συντονιστή/-τρια προγράμματος:

 • Συντονισμός και καταγραφή πρακτικών στις διαδικτυακές συναντήσεις των επιμέρους τοπικών ομάδων εργασίας
 •  Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων και των εργαστηρίων (λίστες συμμετεχόντων/-ουσών, φωτογραφίες, κτλ.)
 • Επικοινωνία με αντισυμβαλλόμενους για την συλλογή των στοιχείων τους σχετικά με την κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
 • Συλλογή τριών προσφορών για δαπάνες μεγαλύτερες των 500,00 ευρώ
 • Συνεργασία με τον οικονομικό διαχειριστή μέσω της συλλογής και μετάφρασης των απαραίτητων παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, εντάλματα πληρωμής, κτλ.)
 • Συντονισμός των καναλιών επικοινωνία της ΕΠΚΑΛΟ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπος και newsletter) με την υποστήριξη μελών του σωματείου
 • Σύνταξη των πρωτόλειων αναφορών φυσικού αντικειμένου

Σχετικά με σένα

Μολονότι πιστεύουμε πως δεν υπάρχει ένα μονοπάτι για να φτάσει κανείς στον τελικό προορισμό, παρακάτω μερικά στοιχεία που θα βοηθούσαν την ένταξή σου στην ομάδα μας:

 • Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων (τουλάχιστον δύο έτη)
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, όπως ενδεικτικά της οικογένειας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), emails, framadate, BigBlueButton, κτλ.
 • Βασικές γνώσεις οικονομικών και λογιστικών
 • Δεξιότητες προετοιμασίας διαδικτυακών και δια ζώσης συναντήσεων.
 • Καταγραφή πρακτικών συναντήσεων
 • Βασικές γνώσεις στατιστικής
 • Συνέπεια και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Πρότερη συμμετοχή σε συλλογικά εγχειρήματα θεωρείται επιθυμητή
 • Ενδιαφέρον για την ΚΑΛΟ και τα κοινά θεωρείται επιθυμητό

Τι προσφέρουμε;

Προσφέρουμε μία θέση ημι-απασχόλησης (20 ώρες/εβδομάδα) την περίοδο 16 Μάιου 2022 – 31 Οκτωβρίου 2022. Η υβριδική σου εργασία, εξ αποστάσεως εργασία και δια ζώσης εργασία κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός συλλογικού εγχειρήματος και σε άμεση συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, μία μικρή, ευέλικτη και φιλική ομάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τέλος, σημαντικό στοιχείο θεωρούμε πως είναι η δυνατότητα εμβάθυνσης σε θεωρητικό επίπεδο και γνωριμίας με το πεδίο της ΚΑΛΟ, ένα αναδυόμενο και δυναμικό πεδίο που αναπλαισιώνει το ρόλο και τη λειτουργία της οικονομίας.

Πώς μπορείς να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου;

Μπορείς να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου μέχρι τις 12 Μαΐου 2022 στις 14:00 αποστέλλοντας email στο [email protected] επισυνάπτοντας ένα σύντομο βιογραφικό (μέγιστο 2 σελίδες) μαζί με μία επιστολή κινήτρων έκτασης έως 400 λέξεων.

Οι επιστολές ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από μέλη του ΔΣ. Οι υποψήφιοι/-ες που θα αξιολογηθούν θετικά, θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 13/05/2022.

Υπεύθυνο Άτομο Επικοινωνίας

Σοφία Αδάμ, Πρόεδρος του ΔΣ

email: [email protected]

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία