Τεχνικός υποστηριξης Η/Υ- IT Support

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 1 έτος ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για ευάλωτους πληθυσμούς
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Μία (1) θέση Τεχνικός υποστηριξης Η/Υ- IT Support
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη
Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται
από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία,
Τουρκία και Ιταλία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην
ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός
στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά
πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας.
Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της
παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειας.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
2
Η πρόσκληση αναφέρεται σε μία (1) θέση Τεχνικός υποστηριξης Η/Υ- IT Support, για πλήρη πενθήμερη
απασχόληση
Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση Τεχνικός υποστηριξης Η/Υ- IT Support περιλαμβάνουν:
• Επίβλεψη της υποδομής δικτύου και της λειτουργικότητας των συστημάτων
• Ευθύνη διαχείρισης μηχανημάτων και κωδικών πρόσβασης
• Διαχείριση εγκαταστάσεων, ενημερώσεων και ρυθμίσεων υλικού και λογισμικού
• Συντήρηση και επισκευή τεχνολογικού εξοπλισμού
• Αντιμετώπιση προβλημάτων, αστοχιών ή σφαλμάτων συστήματος και παροχή λύσεων για την
αποκατάσταση της λειτουργικότητας
• Αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων και παροχή προτάσεων βελτίωσης
• Διασφάλιση χειρισμού, διαβίβασης και επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται από το νόμο και τις οδηγίες της οργάνωσης
• Παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευση χρηστών στον τρόπο κατάλληλης αξιοποίησης των
υπολογιστών
• Ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών IT
Οι απαιτούμενες γνώσεις,ικανότητες και εμπειρία για τον ρόλο εργασίας περιλαμβάνουν:
• Πτυχίο ΑΕΙ /TEI Πληροφορικής
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση
• Εμπειρία σε υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, και δικτύων
• Δεξιότητες διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων
• Κατανόηση των διαφόρων συστημάτων και δικτύων υπολογιστών
• Γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows
• Γνώση των αρχών διαδικτυακής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με συνοδευτική
επιστολή τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος για τη θέση καθώς και την υπογεγραμμένη “Δήλωση περί
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων” που επισυνάπτεται, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: [email protected] με την ένδειξη «Τεχνικός υποστηριξης Η/Υ- IT Support» έως την
Παρασκευή 3 Μαρτίου.
Στην τελική φάση της αξιολόγησής θα ζητηθούν από τους/τις υποψήφιους/ες αντίγραφα τίτλων σπουδών και
προϋπηρεσίας καθώς και 2 συστατικές επιστολές
Εκπρόθεσμες η ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ οψιν
Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλέγουν για συνέντευξη
3
Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης
ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της
ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του
Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν
αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα
στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να
δουλέψουν για εμάς.
Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και
εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.
Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που
μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο
οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες
από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης,
σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά
υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία
επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.
Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση
εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση
την αρχή των ίσων ευκαιριών

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: https://cutt.ly/b8yOqhn

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία